Privacy

Quadrant Architecten, gevestigd aan de Markt 24, 4761 CE Zevenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

DEZE PAGINA IS VOOR HET LAATST AANGEPAST 09 JUNI 2020
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Quadrant Architecten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Quadrant Architecten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Quadrant Architecten handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

WIE IS QUADRANT ARCHITECTEN?
Quadrant Architecten, gevestigd aan de Markt 24 te 4761 CE Zevenbergen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20056140, is een allround architectenbureau gespecialiseerd in het integraal ontwerpen van gebouwen met een hoogwaardige architectuur.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT EN VERWERKT QUADRANT ARCHITECTEN?
Op de website van Quadrant Architecten kunt u bekijken welke diensten wij aanbieden en zien hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Quadrant Architecten of die van een derde partij in de EER (Europese Economische Ruimte).

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN WORDT DE VERZAMELDE INFORMATIE GEBRUIKT?
Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als de wet bewaartermijnen bevat, zijn deze vanzelfsprekend leidend. In een aantal gevallen is echter geen vastgestelde termijn van toepassing en geldt alleen de algemene regel uit de AVG. Quadrant Architecten zal steeds van geval tot geval een beleid vaststellen met betrekking tot het bewaren van gegevens.

CATEGORIE PERSOONSGEGEVENS     BEWAARTERMIJN     GRONDSLAG
NAW gegevens                                          Maximaal 7 jaar          Overeenkomst
Telefoon en e-mailadres                          Maximaal 7 jaar          Overeenkomst
Bankgegevens                                           Maximaal 7 jaar          Overeenkomst
Overige persoonsgegevens                     Maximaal 2 jaar          Toestemming

Het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk voor:
•  de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
•  het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 het factureren en het afhandelen van uw betalingen;
 het verstrekken van uw gegevens op basis van wet- en/of regelgeving;
 het verstrekken van uw gegevens aan derden voor het uitvoeren van de overeenkomst;

In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer dit voor het uitvoeren van de dienstverlening noodzakelijk is. De werknemers van Quadrant Architecten zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?
Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij. Quadrant Architecten maakt gebruik van servers binnen de EER.

OP WELKE WIJZE WORDT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BESCHERMD?
Quadrant Architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@qarch.nl

COOKIES
Via deze website kan Quadrant Architecten gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quadrant Architecten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@qarch.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Quadrant Architecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDEN GEWIJZIGD?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

VRAGEN EN FEEDBACK
Quadrant Architecten controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@qarch.nl