Privacy

Quadrant Architecten, gevestigd aan de Markt 24, 4761 CE Zevenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:
privacy@qarch.nl
www.qarch.nl
Markt 24, 4761 CE Zevenbergen
+31(0) 168 32 82 55

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
Quadrant Architecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

HIERONDER VINDT U EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

QUADRANT ARCHITECTEN VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:
Quadrant Architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Grondslag
NAW gegevens (zakelijk) Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Telefoon en e-mailadres (zakelijk) Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Overige persoonsgegevens Maximaal 2 jaar Toestemming

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:
Quadrant Architecten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Quadrant Architecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN:
Quadrant Architecten gebruikt alleen technische en functionele cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze website houden wij gegevens bij over de bezoekersaantallen via Google Analytics, deze is zo ingesteld dat deze voldoet aan de AVG.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quadrant Architecten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons- gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@qarch.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Quadrant Architecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:
Quadrant Architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@qarch.nl